Vítejte na webu společnsoti SyNext, společnosti, která se v rámci svých konzultačních služeb v oborech

   Řízení kvality
   Podnikového řízení
   Marketingu a propagace

snaží vyhledat veškeré pozitivní synergické efekty pro zvýšení Efektivity Vašeho podnikání.

Vyberte si z naší nabídky hlavní oblast Vašeho zájmu...
Pouze synergickým působením nástrojů moderního managementu a marketingu lze dosáhnout dlouhodobé prosperity.
Základem je však vždy kvalitní produkt!
Řiďte a kontrolujte kvalitu svých produktů a služeb pomocí efektivních a neformálních systémů řízení kvality na bázi ISO 9001. Změňte dosavadní formálně náročné a neefektivní systémy řízení kvality!
Pro firmy, které z jakýchkoliv důvodů nepreferují využití systémů managementu na bázi norem řady ISO 9000 nebo požadují zlepšení pouze ve vybraných oblastech řízení nabízíme implementaci jednotlivých nástrojů řízení tak, aby vždy byla zaručena
Pozitivní synergie působení
jednotlivých prvků řízení ve prospěch celkového, v týmu sdílené rozvojové strategie či k plnění hlavního firemního záměru.
Kvalitní výrobky či spolehlivé služby jsou pouze prvotním předpokladem podnikatelského úspěchu. Každý úspěch je podmíněn
Úspěšným umístněním produktů na trh.
A to je na současných, vysoce konkurenčních trzích mnohdy náročnější, něž vlastní výroba. I malé a střední podniky musí věnovat velkou pozornost marketingovým činnostem. Využijte naší nabídku k tomu, aby Vaše úsilí bylo systematické a efektivní.
Denně jsme všichni atakováni až neúnosným množstvím nejrůznějších reklamních sdělení nejrůznějšího obsahu v chaotickém sledu. Avšak pouze
Správně načasovaná a cílená reklama
dokáže ovlivnit naše nákupní či manažerské rozhodnutí. Toto však neznamená, že by se podnikatelské subjekty neměly této oblasti věnovat. Naopak - i menší a střední firmy musí komunikovat se svými stávajícími a budoucími zákazníky. Jde jen o to, aby tato reklamní komunikace byla systematická a efektivní...
Společnost SyNext chápe jako zásadní prioritu při své práci především implementaci platformy pro
Neustálé zvyšování efektivity
a výkonosti u našich zákazníků. Proto veškeré klíčové nástroje řízení a zlepšování koncipovala do návazné posloupnosti
v rámci koncepčního produktu EffectUp
díky jehož koncepci jsme schopni poskytnout nejvyšší garanci úspěchu díky maximální synergii jednotlivých nástrojů řízení.
V sekci KVALITA můžete volit z těchto prvků naší nabídky:
 • implementace Systémů řízení kvality na bázi ISO 9001
 • optimalizace formálních a neefektivních Systémů kvality
 • moderní nástroje procesního a projektového řízení
 • Systémy enviromentálního managementu dle ISO 14001
 • Systémy bezpečnosti práce a ochrany zdraví OHSAS 18001
box_link.gif, 3,6kB
Sekce MANAGEMENT se věnuje například těmto tématům z oblasti podnikového řízení:
 • Metoda Balanced Scorecard pro tvorbu strategií
 • Procesní řízení a zvyšování efektivity
 • Projektové řízení rozvoje
 • Základní nástroje finanční analýzy a finančního řízení
 • Rozvoj lidských zdrojů, motivace a angažovánost týmu
box_link.gif, 3,6kB
Nabídka služeb v sekci MARKETING obsahuje zejména:
 • soubor analytických nástrojů mark. plánovacího cyklu
 • nástroje definice a tvorby marketingového mixu
 • moderní nástroje procesního a projektového řízení
 • zásady aplikace, kontroly a optimalizace
 • Specifikace marketingu v různých sektorech podnikání
box_link.gif, 3,6kB
Nabídka realizačních služeb z oblasti REKLAMY je určena především menším a středním podnikatelským subjektům a obsahuje:
 • grafické návrhy a manuály logotypů
 • grafické návrhy prvků korporátního designu
 • stylizace reklamních textů, návrhy propagačních materiálů
 • webmastering, webdesign, správa webových prezentací
 • realizace reklamních kampaní
box_link.gif, 3,6kB
Produkt EffectUp integruje tyto hlavní aspekty:
 • Analýza vstupů a tvorba vyvážené strategie
 • Implementaci nástrojů procesního či projektového řízení
 • Implementace Systémů řízení kvality
 • Zavedení nástrojů analýzy a zvyšování efektivity
 • Komunikace, angažování a motivace týmu
box_link.gif, 3,6kB

Společnost

Společnost SyNext je konzultační firmou, která se ve prospěch stability a růstu našich klientů dlouhodobě snaží vyhledávat pozitivní synergické efekty mezi hlavními atributy, ovlivňujícími úspěch každého podnikatelského (i neziskového) subjektu: 

Kvalitní produkt  -  Efektivní management  -  Marketing a reklama
 


Nabídka outsorcingového zajištění služeb v oblasti kvality, efektivity a racionalizace:

   Mnohé společnosti v současné době hospodářského poklesu zva-
   žují opuštění Systémů managementu kvality (QMS). Tyto systémy
   se však, pokud nejsou zcela formální, mohou stát východiskem pro
   systémové hledání podstatných úspor a racionalizací, vedoucích
   k vyšší efektivitě. QMS může výhodně (máme v této oblasti velice
   pozitivní zkušenosti) integrovat moderní nástroje řízení, především 
                                           nástroje Štíhlé výroby (Lean Production). 

Společnost SyNext nabízí zajištění komplexu služeb v oblasti Managementu kvality, Štíhlé výroby a zvyšování efektivity  na principu outsourcingu v cenovém rámci, srovnatelném s mzdovými náklady na vlastního odborníka - zaměstnance. Výhodou přitom jsou naše zkušenosti a poznatky z mnoha dalších společností a schopnost kompexní integrace problematiky a tím vyšší šance na dosažení reálných úspor či dosažení rozvojových cílů. 
 

Management kvality ISO 9001
  Mnoho společností nyní z důvodu úspor opouští Systémy managementu kvality či zvažuje jejich další používání. Jsme přesvědčeni, že tyto systémy mohou být vhodnou platformou dalšího rozvoje a růstu, základnou pro vyhledávání dalších úspor a zvyšování efektivity. Musí se však jednat o systémy jednoduché, neformální a srozumitelné, založené důsledně na principech procesního řízení. Výkonnost jednotlivých procesů musí být měřena srozumitelnými výkonnostními metrikami, transparentně navázanými na soustavu Klíčových parametrů výkonnosti.
Štíhlá výroba - Lean Production
  Lidé na všech úrovních řízení a výroby představují obrovský potenciál dalšího rozvoje a růstu každé firmy. Zejména při hledání dalších úspor a zlepšení je nutné spojit vědomosti a zkušenosti manažerů s detailní znalostí výrobních procesů u dělníků a operátorů - pouze tak - ve spojení s nástroji Lean Production je možno nacházet významná zlepšení a úspory. Takováto zlepšení je možno realizovat velice rychle a bez nutnosti významných investic. Využít je možno základní nástroje typu KAIZEN, 5S, SMED či Poka Yoke ale i sofistikované nástroje, zejména Value Stream Mapping.
Tvorba a uplatnění strategií pomocí metody Balanced Scorecard
  Vhodně zvolená firemní strategie může být významnou konkurenční výhodou. Sestavení takovéto účinné strategie není snadné - musí zohledňovat veškeré důležité vnitřní i vnější faktory, vycházet z reálných předpokladů. Sestavení strategie je však pouze začátkem - dále je nutno tuto strategii vysvětlit a uplatnit na všech úrovních řízení, uvnitř celého týmu. Strategie musí být navázána na soustavu hodnotících kritérií - klíčových parametrů úspěchu, klíčových parametrů výkonnosti či procesních metrik. Moderní a úspěšné firmy při řešení této problematiky využívají účinnou metodu Balanced Scorecard.
Procesní a projektový management
  Není možné úspěšně implementovat komplex nástrojů Lean Production bez jasně a důsledně definovaných realizačních, řídících či podpůrných procesů, jejich vzájemných vazeb, navázaných osobních kompetencí a odpovědností. Není možno zvyšovat efektivitu bez stanovených procesních metrik, bez monitoringu metrik není možné plnit stanovené KPI a není tak možno naplnit vytýčenou strategii... Procesy jsou základem úspěšného řízení! Ale procesy nesmí být statické - jedinou naší jistotou je změna. Růstové a rozvojové změny je nutno provádět systémově - za využití základních pravidel projektového managementu.


                                      

 

Case Study

casestudy_10.jpg

Cíl:

Zlepšit kvalitu služeb, poskytovaných sociálními zařízeními Hlavního města Prahy a to jak pro klienty, tak pro další zainteresované strany.

Řešení:  Benchmarking, benchlearning, vážená SWOT analýzy, Balanced Scorecard, Společný hodnotící rámec CAF 2009 - to je instrumentář rozsáhlého, více než dvouletého projektu, prováděného ve spolupráci se společností Lara Consulting s.r.o. pro pražský magistrát. Projekt je spolufinancován z prostředků EU...

> Více informací

Novinky

9. 10. 2010
Studie potenciálu nástrojů Lean Production ve spol. SPORTEN a.s. Nové město na Moravě

Ve spolupráci se společností ATTN Olomouc jsme ve společnosti SPORTEN a.s. provedli analýzu aktuálního stavu systému řízení výroby. Výstupy analýzy byly použity pro zpracování Studie potenciálu implementace nástrojů Štíhlé výroby, které přispějí k rozvoji produktivity práce a efektivity výroby. Ná základě schválených výstupů této studie bude koncipován rozsáhlý vzdělávací projekt rozvoje lidských zdrojů, realizovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Sporten je úspěšnou, ryze českou firmou produkující neobyčejně široký sortiment běžeckých a sjezdových lyží  a snowboardů určených nejen na tuzemský trh. Většinu lyží vyváží tato společnost na náročné trhy Skandinávie, USA a Japonska.
 

> Celá novinka
> Archiv novinek